Predpis členského poplatku od 1.1.2017

Občianske združenie Šachový klub DÚBRAVAN 

Repašského 1949/5, 841 02 Bratislava, IČO: 42252954

Číslo účtu v tvare IBAN: SK4911110000001165481003

Povinné poplatky na SŠZ do 30. marca (uhrádza ŠK Dúbravan z členského poplatku), od 1.apríla je príplatok 25%, čiže aj členský poplatok sa zvýši o 4 Eura:
a) 5 € Sympatizant SŠZ
b)10 € CIS Premium člen, mládež do 20 rokov, seniori nad 60 rokov, ŤZP, OZP, HN
c)15 € ostatní (muži, ženy), pokiaľ nepatria pod písmeno a) alebo b)

ŤZP – ťažko zdravotne postihnutí
OZP – osoby zdravotne postihnutí
HN – hmotná núdza

6 – 14 rokov a ŤZP, OZP, HN 15 – 20 rokov 60 rokov a vyššie 21 – 59 rokov
28,00 €    31,00 €  34,00 €  48,00 €

Člen sympatizant klubu(nehrá súťaže SŠZ),  nie je registrovaný v SŠZ, uhrádza iba  10 €.

Funkcionári klubu členské nemusia uhrádzať v plnej výške – forma odmeny za výkon funkcie. Určite by mali platiť poplatky na SŠZ a niečo za miestnosť podľa dohody.

Členské sa uhrádza do 1. marca.

Noví členovia ho uhrádzajú pri registrácii do klubu zníženú o alikvotnú čiastku počtu mesiacov ku dňu vstupu podľa vzorca:

    Členske – (NxK), kde N je počet mesiacov od začiatku roku a K= 1,75 pre vek 21-59 rokov alebo K=1 pre iný vek 

Členské podľa mesiaca registrácie do klubu

6 – 14 rokov a ŤZP, OZP, HN

15 – 20 rokov

60 rokov a vyššie

21 – 59 rokov

Január

28,00 €

31,00 €

34,00 €

48,00 €

Február

27,00 €

30,00 €

33,00 €

46,25 €

Marec

26,00 €

29,00 €

32,00 €

44,50 €

Apríl

25,00 €

28,00 €

31,00 €

42,75 €

Máj

24,00 €

27,00 €

30,00 €

41,00 €

Jún

23,00 €

26,00 €

29,00 €

39,25 €

Júl

22,00 €

25,00 €

28,00 €

37,50 €

August

21,00 €

24,00 €

27,00 €

35,75 €

September

20,00 €

23,00 €

26,00 €

34,00 €

Október

19,00 €

22,00 €

25,00 €

32,25 €

November

18,00 €

21,00 €

24,00 €

30,50 €

December

17,00 €

20,00 €

23,00 €

28,75 €