Predpis členského poplatku od 1.1.2017

Občianske združenie Šachový klub DÚBRAVAN 

Repašského 1949/5, 841 02 Bratislava, IČO: 42252954

Číslo účtu v tvare IBAN: SK4911110000001165481003

 

Povinné poplatky na SŠZ do 30. marca (uhrádza ŠK Dúbravan z členského poplatku), od 1.apríla je príplatok 25%, čiže aj členský poplatok sa zvýši o 4 Eura:

a) 5 € Sympatizant SŠZ

b)10 € CIS Premium člen, mládež do 20 rokov, seniori nad 60 rokov, ŤZP, OZP, HN

c)15 € ostatní (muži, ženy), pokiaľ nepatria pod písmeno a) alebo b)

 

ŤZP – ťažko zdravotne postihnutí

OZP – osoby zdravotne postihnutí

HN – hmotná núdza

! Pre rok 2021 je Členský poplatok ŠK Dúbravan znížený na polovicu !

6 – 14 rokov a ŤZP, OZP, HN 15 – 20 rokov 60 rokov a vyššie 21 – 59 rokov
28,00 €    31,00 €  34,00 €  48,00 €

! Pre rok 2021 je Členský poplatok ŠK Dúbravan znížený na polovicu !

 

Člen sympatizant klubu(nehrá súťaže SŠZ),  nie je registrovaný v SŠZ, uhrádza iba  10 €.

Funkcionári členské nemusia uhrádzať v plnej výške- forma odmeny za výkon funkcie.

Určite by mali platiť poplatky na SŠZ a niečo za miestnosť podľa dohody.

Členské sa uhrádza do 1. marca.

 

Noví členovia ho uhrádzajú pri registrácii do klubu zníženú o alikvotnú čiastku počtu mesiacov ku dňu vstupu podľa vzorca:

    Členske – (NxK), kde N je počet mesiacov od začiatku roku a K= 1,75 pre vek 21-59 rokov alebo K=1 pre iný vek 

 

Členské podľa mesiaca registrácie do klubu 6 – 14 rokov a ŤZP, OZP, HN 15 – 20 rokov 60 rokov a vyššie 21 – 59 rokov
Január 28,00 €  31,00 €  34,00 €  48,00 €
Február 27,00 € 30,00 € 33,00 € 46,25 €
Marec 26,00 € 29,00 € 32,00 € 44,50 €
Apríl 25,00 € 28,00 € 31,00 € 42,75 €
Máj 24,00 € 27,00 € 30,00 € 41,00 €
Jún 23,00 € 26,00 € 29,00 € 39,25 €
Júl 22,00 € 25,00 € 28,00 € 37,50 €
August 21,00 € 24,00 € 27,00 € 35,75 €
September 20,00 € 23,00 € 26,00 € 34,00 €
Október 19,00 € 22,00 € 25,00 € 32,25 €
November 18,00 € 21,00 € 24,00 € 30,50 €
December 17,00 € 20,00 € 23,00 € 28,75 €